Mecmua-i Civan, teşrif ettiğim nüshasında MSN nam olunan mahallerde vuku bulan laklaka ve taktakayı işleyor. Gayet münasipdir. Fakir dahi bu merete sair zamanlarda atf-ı nazar itmişimdir. Bu civan muharrirler bu mevzuyu munfasıl surette zaten tahkik ve tetkik ideceklerdir. Bunun kısm-ı azamı da muhtemelen aynen o mahallerde vuku bulan laklaka ve taktaka gibi bilafayda olsa da hulasaya şol kuşe-i mübarekte (burada canım burada) vakıf olacağından hane-i iktisabına zarar kaydı ıtlak olunmayacaktır, aziz kaari! Ne kadar bahtiyar ve mes’udsun…

Imdi, müşarün ileyh merete ülfet peyda edenler, el-yevm dört fırkadır: Muzırraneler, mudıllaneler, müflisaneler ve muhlisaneler. (Yokdurur böyle kelimat diye heyecana kapılanlara msn nam olunan mahallerin de bir 10 sene evvelinde yokluğunu hatırlatırım)

Muzırraneler kim behimi arzularını tatmin itmek isterler.

Mudıllaneler kim evlad-ı masumaneyi dalalate itmek isterler.

Müflisaneler kim vakit, fikriyat ve hissiyatlarını bila kasdu maasi olmaksızın heder iderler.

Ya muhlisaneler? Bunlar ol rical-i kavidir kim kibrit-i ahmer hükmündedirler. Her amellerinde olduğu üzere bu aleti de hayr üzere istmale sa’yu gayret iderler. ‹nteha.


GENÇ'ın Yazısı.