Muhammed Halil Kaya / Genç Haber Merkezi

İGEDER Eğitim Akademisi 10. Dönem Seminerleri “25 Şubat 2012” tarihinde başlayacak...

Seminerler, öğretmen adayı öğrencilere yönelik olup dışarıdan katılıma da açıktır.
 
10. DÖNEM SEMİNERLERİMİZ:
 
GİRİŞ SEMİNERLERİ
 
İGEDER Eğitim Akademisi öğretmen olmak isteyen her öğretmen adayının katılması gereken dört seminer belirlemiştir. Bu seminerler, Osmanlıca, Değer ve Karakter Eğitimi, Eğitimin Temel Kavramları ve Çalışma Alanları ile Eğitime Disiplinler Arası Bakış’tır. Bu seminerlerde işlenecek konular ile her öğretmenin sahip olması gereken temel kavram bilgi ve becerilerinin kazandırılması hedeflenmektedir.
 
 
Seminer Adı: DEĞERLER ve KARAKTER EĞİTİMİ
 
Süre: 4 hafta (50 dk.)
 
Seminer Tanıtımı:
 
Bu seminer, sınıf içerisinde milli, manevi ve evrensel değerlerin öğrencilere nasıl aktarılacağı sorusuna verilecek cevaplar etrafında değerler ve karakter eğitimi konuları işlenecek ve öğretmen adayının bu alanda kendini geliştirmesini sağlayacaktır.
 
 
Seminer Adı: EĞİTİMİN TEMEL KAVRAMLARI ve ÇALIŞMA ALANLARI
 
Süre: 4 hafta (50 dk.)

Seminer Tanıtımı:
 
Bu se­mi­ner­in ilk bölümünde, eğitimin temel kavramları olan çocuk, genç, yetişkin, öğrenme, öğretme, okul, müfredat, öğretmen, eğitimin ilkeleri gibi kavramlar ele alınacaktır. Seminerin ikinci bölümünde ise eğitim bilimlerinin alt dalları olan yönetim, denetim, rehberlik, öğretim programları, ölçme değerlendirme, branş eğitimi, özel eğitim gibi alanlar ana hatlarıyla tanıtılacak ve tartışılacaktır.
 
 
Seminer Adı: EĞİTİME DİSİPLİNLER ARASI BAKIŞ
 
Seminer Tanıtımı:
 
Eğitim disiplinler arası bir bilimdir. Bu bağlamda her bilim dalının ve konu alanının ve eğitimle doğrudan ilişkili olan psikoloji, ekonomi, hukuk, sosyoloji, antropoloji, biyoloji, genetik vb. disiplinlerin bilgi ve yöntemleri arasındaki bütünlüğün sağlanması gereklidir. Eğitimin disiplinlerle ilişkisi, birlikte aldığı yol ve yöntemler bu seminerde işlenecektir.
 
 
Seminer Adı: EĞİTİM SİSTEMİ VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ SEMİNERİ
 
Seminer Tanıtımı:
 
Bu seminerin ilk bölümünde Türkiye ve Dünya’daki eğitim sistemlerinin genel yapısı ve mahiyeti, düşünce kuruluşlarının ve akademisyenlerin hazırlamış olduğu raporlar, araştırmalar ve makaleler ışığında tartışılacaktır. Eğitim sistemleri karşılaştırmalı olarak kaliteli veya çarpık yönleriyle analiz edilecektir. Seminerin ikinci bölümünde ise Türkiye’de ve dünyada öğretmenlik mesleğinin standartları, teorik ve uygulamadan örneklerle tartışılacaktır.
 
GENEL EĞİTİM SEMİNERLERİ
 
İGEDER Eğitim Akademisi eğitimde derinleşmek isteyen öğretmen adaylarının katılması gereken dört seminer belirlemiştir. Bu seminerler, Büyük Eğitimciler, Eğitim Tarihi, Eğitimde Küresel Sorunlar ile Eğitim Sistemi ve Öğretmenlik Mesleği’dir. Bu seminerlerde işlenecek konular ile öğretmen adaylarının, nitelikli eğitimci ve nitelikli akademisyen olabilmeleri için eğitim bilimlerinin bazı temel çalışma alanlarına ilişkin farkındalık kazanmaları hedeflenmiştir.
 

Seminer Adı: BÜYÜK EĞİTİMCİLER
 
Süre: 8 hafta (50 dk.)
 
Seminer Tanıtımı:
 
Dünya’daki eğitim sisteminin ana dinamiklerini anlamaya, Türk toplumunun eğitim geçmişini, köklerini bulmaya çalışan ve bunun üzerinde sağlıklı bir eğitimin inşası için çaba sarf etmiş ve iz bırakmış eğitim alanında otorite kabul edilmiş büyük eğitimcilerin tanıtılacağı bu seminer, tarihteki ve günümüzdeki önder eğitimcilerin ve öğretmenlerin tanınmasını amaçlamaktadır. Seminerin ilk dört haftasında dünyaca ünlü dört eğitimci (Comenius, Dewey, Bruner ve Gardner), son dört haftasında ise ünlü Türk eğitimciler (Emrullah Efendi/Satı Bey, Hilmi Ziya Ülken, Nurettin Topçu, Mümtaz Turhan) temel metinler üzerinden tartışılacaktır.
 
Seminer No: 2
 
Seminer Adı: EĞİTİM TARİHİ
 
Süre: 8 hafta (50 dk.)
 
Seminer Tanıtımı:
 
Bu seminerde, Türk eğitim tarihi ve dünya eğitim tarihi ana metinler üzerinden ve dönüm noktaları esas alınarak tartışılacaktır. Seminerin ilk bölümünde antik çağ, ortaçağ, imparatorluklar dönemi ve sanayi devrimi sonrasında eğitimde yaşanan gelişmeler ele alınacaktır. Seminerin ikinci bölümünde ise Türk eğitim tarihi, İslamiyet öncesi, İslamiyet sonrası, Tanzimat ve Cumhuriyet dönemi olmak üzere incelenecektir. Özellikle klasik Osmanlı medrese ve eğitim sistemi, ilim ve eğitim anlayışı, zaman içinde izlediği yol ve geldiği nokta tarihi kaynaklar ve güncel incelemeler ışığında tetkik edilecektir.
 
Seminer No: 3
 
Seminer Adı: EĞİTİMDE KÜRESEL SORUNLAR
 
Süre: 4 hafta (50 dk.)
 
Seminer Tanıtımı:
 
Küreselleşme, eğitimde fırsat ve tehlikeleri de birlikte getiriyor. Bu seminer, 21. yüzyıldaki küresel eğitim sorunlarını ve dünya üzerindeki etkilerini geniş perspektiften görebilmeyi, çözüm olabilecek sonuçları bir araya getirip küresel eğitim sorunlarına ışık tutmayı amaçlamaktadır. Yoksul ülkelerin kalkınma ve yoksulluk sorunları, insan hakları, demokratikleşme, çevre sorunu, bilgi-iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, sivil toplum ve gönüllülük, dezavantajlı grupların eğitimde fırsat eşitliğine kavuşması, öğrenme-öğretmen süreçlerindeki gelişmeler ana metinler ışığında ve uzmanların katılımıyla tartışılacaktır.
 
ÖĞRETMENLİK UYGULAMALARI ve ATÖLYE ÇALIŞMALARI
 
İGEDER Eğitim Akademisi öğretmen adaylarının öğretmenliği, gönüllülüğü ve akademisyenliği uygulamalı olarak işleyebilecekleri üç seminer belirlemiştir. Bu seminerler, Öğretmenlik Uygulamaları, Eğitimde Akademisyenliğe Giriş ve Bilimsel Metin Yazma’dır. Bu seminerlerde işlenecek konular ile öğretmen adaylarının, materyal geliştirme, sınıf yönetimi, iletişim, bilimsel araştırma yapma ve bilimsel metin yazma gibi konularda bilgi, görgü ve tecrübe kazanmaları hedeflenmiştir.
 
Seminerin Adı: Öğretmenlik Uygulamaları ve Atölye Çalışmaları
 
Süre: 8 hafta (100 dk.)
 
Seminer Tanıtımı:
 
Bu seminer, öğretmen merkezli sorulara doğru yanıtları yaşayarak ve deneyim kazanarak hayata uygulanabilir seviyede aktarma ve öğrenme eylemlerini teorik bilgilerle bütünleştirerek öğretmenlik mesleğine pratik olarak da hazır olmayı hedeflemektedir. Öğretmen adaylarının, seminerci rehberliği ve gözetiminde öğrenme-öğretme süreçlerine ilişkin uygulama yapacakları seminerde her uygulama sonrası etraflı bir tartışma da yapılacaktır.
 
İGEDER Akademi - Asım Gültekin Konferansı`ndan...
 
 


GENÇ'ın Yazısı.