İslâm Konferansı Örgütü Gençlik Forumu Genel Sekreteri Elşad İskenderov ile...

slam Konferansı Örgütü Gençlik Forumu fikri nasıl oluştu?

Forum fikri Azerbaycan Gençler Teşkilatı Milli Şurası ve Avrasya inkişaf Teşkilatı tarafından ortaya konuldu. Temelinde İslam ülkeleri gençlerinin, Avrupa ve Asya`nın gelişmiş ülkelerinden farklı olarak, bir birlik oluşturamamalarına yönelik tespit yatar. Bizim aramızdaki ilişki ve bağlantılar çok zayıf. İKÖ Gençlik Forumu, bu boşluğu doldurmak için bir fikir olarak ortaya çıktı. Buna Azerbaycan gençliğinin teşebbüs etmesi rastlantı değil, çünkü yaklaşık 10 yıldır Azerbaycan`da gençlik teşkilatları bu tür çalışmalar içerisindeler ve benzeri Avrupa gençlik kurumları ile temas halindeler.

İKÖ Gençlik Forumu`nun statüsü ve çalışma tarzı nasıldır?

Forum, İKÖ`ye bağlı bir kurum statüsünde. Bu statü foruma İKÖ`nün tüm toplantılarına katılma, İKÖ devlet ve hükümet başkanlarına gençliğin durumu hakkında raporlar sunma, İKÖ`de gençlikle ilgili kararlar kabul etme imkanı veriyor. Ayrıca kararname; forumu İKÖ`de öncü gençlik teşkilatı ve üye ülkelerin gençlik politikalarını koordine etme görevi olan bir kurum olarak tanımlıyor.

İKÖ Gençlik Forumu`nun amacı nedir?

İKÖ ülkeleri gençleri arasında iyi, sağlam dostluk ve işbirliğinin temellerinin atılması. Çeşitli programlar, toplantı ve seminerler aracılığıyla İslam gençliğinin zihni, teknik ve entelektüel gelişimini sağlamak, gençler arasındaki liderlik potansiyelinin açığa çıkarılması, aynı zamanda İKÖ gençliği ile dünya gençliği arasında diyalog ve hoşgörünün tesis edilmesidir. Özellikle sonuncunun sağlanmasında forumun rolü çok önemlidir. Çünkü bundan önce İslam ülkeleri gençliği, Avrupalı veya Asyalı yaşıtları ile parça parça ve dağınık ilişkiler kurabiliyorlardı. Şimdiyse forum, İslam ülkeleri gençlerine bir arada, iyi organize edilmiş bir sistem dahilinde bu imkanı veriyor.

İKÖ Gençlik Forumu, çeşitli programlar, toplantı ve seminerler aracılığıyla İslam gençliğinin zihni, teknik ve entellektüel gelişimini sağlamak, gençler arasındaki liderlik potansiyelinin açığa çıkarılması, aynı zamanda İKÖ gençliği ile dünya gençliği arasında diyalog ve hoşgörünün tesis edilmesini hedefliyor.

İKÖ içerisinde bu faaliyetleri etkin bir şekilde gerçekleştirebileceğinizi düşünüyor musunuz?

İKÖ şu anda çok önemli bir aşamadan geçiyor. Kurum şu haliyle üye ülkelerin menfaatlerini istenilen seviyede müdafaa etme potansiyelinden uzak. Bu bir sır değil. Bu açıdan İKÖ Genel Sekreteri`nin teklif etttiği reformlar büyük önem taşıyor. Bu reformların sonucunda hızlı, etkin, çağdaş dünyanın bütün beklenti ve tehditlerine anında cevap verebilen bir uluslararası teşkilat görmek istiyoruz. Teşkilatın etkinlik ve nüfuzu, onun kamoyundaki bilinirliği ile ölçülür. Ne zaman ki biz İKÖ`nün, Türkiye`de; sıradan insanlar tarafından BM veya AB kadar tanındığını göreceğiz, ancak o zaman kuruluş hedeflerimize ulaşmış olacağız. Bunun için ise örgütün sadece hükümetlerle değil, sivil toplum örgütleri ve halkla da işbirliği yapması gerekli. Biz forumun bir amacının da İKÖ gündeminin geniş gençlik kitlelerine ulaştırılması olduğunu düşünüyoruz. Bu teşkilatın güçlü ve etkili olmasında tüm üye ülkelerin büyük menfaati var.

Forumun en öncelikli hedefi nedir? Ne yapmayı planlıyorsunuz?

En yaralı yerimiz eğitim seviyesinin düşüklüğü olduğu için en öncelikli faaliyet alanımız da eğitim olacaktır. Burada söz konusu olan "non- formal education" olarak adlandırılan kavramdır ki; o da okuldaki genel eğitim dışında özel bilgilerin verilmesini içerir. Mesela bundan iki ay kadar sonra Bakü`de İKÖ ülkeleri genç liderleri için "Liderlik Kursu"nun hayata geçirilmesini planlıyoruz. Aynı zamanda diğer kültür ve coğrafyaların gençleri ile temaslarımızın sıklaştırılması da önceliklerimiz arasında. Aralık ayında Türkiye`de Sayın Erdoğan ve Sayın Zapatero`nun insiyatifleri doğrultusunda BM`nin ilan ettiği Medeniyeder Birliği Teşebbüsü çerçevesinde Batı, İslam ülkeleri ve Doğu`nun 45 genç liderini bir araya getirerek, kültürlerarası işbirliği ve hoşgörünün uygulamaya geçirilmesi ile ilgili gençlik kampının planlamasını yapıyoruz. Büyük projelerimiz arasında İKÖ ülkelerinde gençlik turizminin geliştirilmesi konusu da var ki bu sahada ilk adımlar atılmaya başlandı bile. 9- 12 Eylül`de Bakü`de düzenlenen İKÖ Turizm Bakanları Konferansı`nda, forumun sunduğu ve gençlik turizminin geliştirilmesini gündeme getiren bir kararname kabul edildi. Bu planlarımızın inşallah İKÖ gençlerinin gelişmesine ve dünyaya açılmasına yardımcı olacağını ümid ediyoruz.

Gençlerimiz İçin Bir Gelişim Programı Şart

İslam dünyası nüfus bakımından çok genç. Bazı araştırmalara göre insanlarımızın %60`ı 35 yaş altında. Bu büyük bir güçtür. Lakin çağdaş dünyada güç yalnızca nüfustan ibaret değil. Bu aynı zamanda eğitim, çağdaş teknolojilere sahip olma, çağdaş dünyanın kurallarını iyi bilmek, sosyal yönetim ilkelerini benimsemektir. Bu hususlarda bir dizi objektif ve sübjektif unsur sebebiyle bu alanlarda durum hiç de iç açıcı değil. Mesela İKÖ üyeleri arasında eğitim düzeyi gelişmiş ülkelerinkine denk olanların yanında, eğitim seviyesinin çok düşük seyrettiği ülkeler de var. Gençliğimizin ülke idaresinde, ekonomik ve siyasi hayatta tam olarak kendini ifade etmesinde ciddi engeller var. Bu durum gençler arasında aşırı eğilimlerin yayılmasına yol açıyor. Bunların önünü almak amacıyla İKÖ gençliği için bir gelişim programı ve bu programı hayata geçirecek bir teşkilat hatta teşkilatlar ağının kurulması ile gerekli maddi ve insani unsurların seferber edilmesi gerekiyor.


GENÇ'ın Yazısı.