Ders halkaları; soy kütüğünde İbn Mes’udlar, İbn Abbaslar, Ebû Hanifeler, Evzâîler, Serahsîler, Kemalpaşazâdeler olan muazzez ilim nesebinin son halkasındaki son kahramanları yetiştirmeyi gaye edinen manevi fakültelerdir.

Ders halkaları; Tanzimat’la başlayıp son asırda tamamen yitirdiğimiz ilim, irfan ve kültür atlasını yeniden kadim ulema çizgisine taşımayı ve “düştüğü yerden kalkmayı” esas mesele kabul eden; kürsüsünde baş müderris olarak Ebussudların, İbn Hümamların yer aldığı medreselerin adıdır. Ve ders halkaları; ümmetin problemlerine hâl çaresi arayacak nitelikte ilmî alt yapı ve müktesebâtı hâiz dertli ve hasbî insan yetiştiren; “lâyıkına muhabbet, müstehakına nefret” nazarıyla eşyaya bakmayı ısrarla telkin eden ve meşruiyetini Hz. Mustafa’nın manevi mirasından alan kutlu üniversitenin vücuda gelmiş halidir.

Müstakim bir nesil yetiştirmeyi esas mesele telakki eden İLAM DERS HALKASI, Süleymaniye’nin, Selimiye’nin ve Fatih Medreselerinin yeniden neşv-ü nemâ bulmasının yollarını arayan; devraldığımız mirasın manevi emanetine liyakat göstermeyi gaye edinen; Necip Fazıl’ın “Büyük Doğu” ve Sezai Karakoç’un “Diriliş Ruhuna” sahip gençlerini yetiştirmeye hizmet eden müessesenin adıdır.

Halkaya dahil olan tüm öğrencilere barınma imkânı ve burs verilen, beş sene sürecek olan Suffe programıyla ilgili detaylı bilgileri Mehmet Büyükmutu’dan alabilirsiniz: [email protected]


GENÇ'ın Yazısı.